Protecció de dades d'usuari

ANFIBIUM SUSTAINABILITY, S.L. amb NIF: B95979860 i domicili en Lorenzo Areilza, núm. 21 baix, 48993 de Getxo (Bizkaia) en nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el nostre servei.

Aquest tractament es basa en el consentiment atorgat per l’empleat, atorgat mitjançant l’acceptació de la present clàusula. Les dades personals seran conservades durant l’anàlisi dels resultats obtinguts i l’ elaboració de l’esmentat Pla i, una vegada deixin de ser necessaris per a complir amb la finalitat perseguida, seran efectivament suprimits.

En qualsevol moment, pot sol·licitar-se l’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat i supressió, així com retirar el consentiment. Addicionalment, els interessats podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’empresa.