Gestió de dades per a carpooling

ANFIBIUM SUSTAINABILITY, S.L. amb NIF: B95979860 i domicili en Lorenzo Areilza, núm. 21 baix, 48993 de Getxo (Bizkaia) en nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el nostre servei de carpooling, així com informació sobre la seva geolocalització, per a l’adequada prestació d’aquest servei. 

Aquest tractament es basa en el consentiment atorgat per l’usuari, atorgat mitjançant l’acceptació de la present clàusula. Les dades personals seran conservades durant la prestació del servei i, una vegada finalitzat, durant els terminis en els quals puguin sorgir reclamacions. 

Les dades personals seran comunicades entre els altres usuaris del carpooling, amb la finalitat de permetre la comunicació entre ells i la compartició de vehicles, en la mesura en què sigui necessari per a la prestació dels serveis. En tot cas, les dades personals no seran comunicades a tercers aliens a la utilització del servei, excepte en cas d’obligació legal en tal sentit o necessitats del servei. En qualsevol moment, pot sol·licitar-se l’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat i supressió, així com retirar el consentiment. Addicionalment, els interessats podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’empresa.